O komore

Komora je nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, založené za účelom podpory obchodných a hospodárskych vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi Slovenskej a Rakúskej republiky. Svoje aktivity vyvíja na celom území Slovenskej republiky. Komora má charakter neziskovej organizácie.


Cieľom komory je:

1. Udržiavať dobré vzťahy a styky s Rakúskou obchodnou komorou, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a s ostatnými komorami či komerčnými združeniami podnikateľských subjektov.

2. Podporovať všestranný rozvoj vzťahov medzi firmami a podnikateľmi Slovenskej republiky a Rakúskej republiky v oblasti obchodu, priemyslu, poľnohospodárstva, financií, dopravy, technológií, profesionálnych aktivít a medzi ich organizáciami a združeniami.

3. Pomáhať riešiť obchodné problémy týkajúce sa vzťahov medzi slovenskými a rakúskymi podnikateľskými subjektmi.

4. Chrániť a rozvíjať spoločné ekonomické záujmy svojich členov.

5. Zastupovať, vyjadrovať sa a poskytovať stanoviská a informácie tak smerom navonok ako aj k svojim členom zo všetkých oblastí ekonomiky a hospodárstva najmä o obchodných, dopravných, finančných, priemyselných a im príbuzných otázkach.

6. Zhromažďovať a distribuovať informácie z oblasti obchodu, priemyslu, poľnohospodárstva, financií, dopravy, technológií, profesionálnych aktivít, daní, právneho systému, ekonomiky a ostatných príbuzných tém.