Stanovy

STANOVY SPOLKU „SLOVENSKO-RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA“

čl. 1
Založenie
Slovensko-rakúska obchodná komora bola zaregistrovaná podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 7. 11. 1996

čl. 2
Trvanie
Slovensko-rakúska obchodná komora bola založená na dobu neurčitú.

čl. 3
Názov, sídlo a sféra aktivít
Názov
Názov spolku je Slovensko-rakúska obchodná komora (ďalej len Komora).
Sídlo
Kutlíkova 17, Bratislava
Sféra aktivít
Komora je nezávislým združením fyzických a právnických osôb, založená za účelom podpory vzájomných obchodných a hospodárskych vzťahov podnikateľov Slovenskej a Rakúskej republiky. Svoje aktivity vyvíja na celom území Slovenskej republiky. Komora má charakter neziskový.

čl. 4
Cieľ
Cieľom Komory je :
1. Snažiť sa o udržiavanie dobrých vzájomných vzťahov s Rakúskou obchodnou komorou, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, ako i ostatnými komerčnými združeniami podnikateľských subjektov.
2. Rozvíjať ekonomické vzťahy medzi podnikateľmi Slovenskej republiky a Rakúskej republiky v oblasti obchodu, priemyslu, poľnohospodárstva, financií, dopravy, technológií, profesionálnych aktivít a ostatných príbuzných aktivít.
3. Usilovať sa o konštruktívne riešenie obchodných problémov týkajúcich sa vzťahov medzi slovenskými a rakúskymi podnikateľskými subjektami.
4. Chrániť a rozvíjať spoločné ekonomické záujmy svojich členov.
5. Zastupovať, vyjadrovať sa a poskytovať stanoviská a informácie svojim členom vo všetkých oblastiach ekonomických, obchodných, komerčných, finančných, priemyselných a im príbuzných otázkach.
6. Zhromažďovať a distribuovať informácie z oblasti obchodu, priemyslu, poľnohospodárstva, financií, dopravy, technológií, profesionálnych aktivít, daní, právneho systému, ekonomiky a ostatných príbuzných tém.

Prostriedky slúžiace na dosiahnutie cieľa
Za účelom dosiahnutia cieľa sa Komora kontaktuje s podnikateľskými subjektami ako v Slovenskej republike, tak i v Rakúsku, obracia sa na štátne orgány a úrady ako i na iné inštitúcie v oboch štátoch.

čl. 5
Finančné prostriedky
Finančné prostriedky, ktorými disponuje Komora, sledujúc dosiahnutie svojich nekomerčných cieľov, sú:
1. členské príspevky,
2. dotácie a príspevky (napr. od podnikateľských subjektov, ktorí prispejú v rámci reklamno-publikačnej činnosti Komory),
3. poplatky za osobitne poskytnuté služby,
4. iné poplatky.
5. dary prijaté od fyzických alebo právnických osôb

Výšku ročných členských príspevkov stanoví pre každý nasledujúci rok a pre každý druh členstva v Komore valné zhromaždenie.
Príspevky sa platia raz ročne na začiatku kalendárneho roku, najneskôr do 31.01.

čl. 6
Disponovanie s finančnými prostriedkami
Finančné prostriedky Komory môžu byť použité na:
1. správu a organizáciu Komory
2. dosiahnutie cieľov Komory (sumarizované v čl. 4)
3. činnosť orgánov v rámci ich kompetencií.

čl. 7
Zodpovednosť za záväzky
Zodpovednosť za záväzky Komory je limitovaná jej aktívami. Členovia alebo Orgány nie sú osobne zodpovedné za žiadne záväzky Komory. Členovia orgánov sú zodpovední len pred komorou.

čl. 8
Členstvo
Členmi Komory môžu byť fyzické i právnické osoby.

A. Formy členstva
Predpokladom pre prijatie do Komory a následné členstvo v nej je bezúhonnosť a dobrá povesť.

Členská základňa Komory pozostáva z nasledovných foriem členstva:

1. Členovia, ktorí založili Komoru
Táto forma členstva je pre tých, ktorí založili Komoru.
Sú to tí členovia, ktorí založili združenie a schválili prvé znenie jeho Stanov.
Mená týchto členov je Komora povinná uvádzať na všetkých oficiálnych tlačovinách vydávaných Komorou.

2. Riadni členovia
Riadnymi členmi Komory môžu byť:
fyzické osoby – podnikatelia,
ostatné fyzické osoby,
obchodné spoločnosti,
iné právnické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť.

4. Čestní členovia
Fyzické a právnické osoby, ktorým bolo udelené čestné členstvo v Komore pre zásluhy o napĺňanie cieľov, pre ktoré bola Komora založená. Čestní členovia nie sú povinný platiť členské príspevky a nemajú právo byť členmi v orgánoch komory. Nemajú právo hlasovať.

B. Nadobudnutie členstva
Členstvo v Komore je podmienené zaslaním písomnej prihlášky.
Prihláška na členstvo sa posudzuje bez ohľadu príslušnosti k rase, farbe pleti, náboženského vyznania, pohlavia, veku a národnej príslušnosti.
Prihláška môže byť odmietnutá alebo členstvo pozastavené bez udania dôvodov, proti takémuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
Uchádzač o členstvo v Komore sa stáva platným členom Komory v deň zaplatenia členského príspevku.
Čestné členstvo udeľuje valné zhromaždenie členov.

C. Členské príspevky
Riadni členovia Komory sú povinní platiť členské príspevky v nasledovnej výške:
1. Obchodné spoločnosti, iné právnické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť a fyzické osoby – podnikatelia
a) zamestnávajúce viac ako päť zamestnancov platia ročný členský príspevok vo výške stanovenej rezolúciou valného zhromaždenia,
b) zamestnávajúce päť a menej zamestnancov platia ročný členský príspevok vo výške 50 % členského príspevku podľa ods. 1. písm. a) tohto bodu.
2. Ostatné fyzické osoby platia členský príspevok vo výške 50 % členského príspevku podľa ods. 1. písm. a) tohto bodu, pričom predstavenstvo im môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku spočívajúcu v znížení výšky členského príspevku alebo jeho odpustení.

čl. 9
Práva a povinnosti členov
A. Práva vyplývajúce z členstva
1. voľby
Každý člen Komory s výnimkou člena bez hlasovacieho práva je oprávnený voliť v zmysle ustanovení čl. 7 a má právo zúčastňovať sa prostredníctvom svojich zástupcov zasadaní valného zhromaždenia. Každý zástupca člena Komory disponuje jedným hlasom.
a. zástupcovia členov
Všetky právnické osoby, ktoré požiadajú o členstvo v Komore, musia v žiadosti uviesť mená a adresy svojich zástupcov. Zástupcovia nemusia byť občanmi Slovenskej republiky alebo Rakúska. Všetky zmeny, ku ktorým príde v súvislosti so zástupcami členov, musia byť písomne oznámené Komore.
b. zastupovanie
Každý člen alebo zástupca člena, ktorý sa nemôže zúčastniť zasadnutia má právo hlasovať prostredníctvom zaslania písomného rozhodnutia vo veci alebo ad hoc splnomocniť osobu, ktorá bude v jeho mene a na základe jeho pokynov hlasovať. Takéto ad hoc splnomocnenie musí byť zaslané Sekretariátu Komory v lehote 24 hodín pred začatím hlasovania, inak splnomocnenej osobe nebude umožnené hlasovať.
2. spôsobilosť k obsadeniu funkcie
Každý člen Komory je oprávnený sa uchádzať o členstvo v predstavenstve a prezídiu a o akúkoľvek inú funkciu v orgánoch Komory s výnimkami vyššieuvedenými
B. Povinnosti vyplývajúce z členstva
1. ochrana záujmov Komory
Každý člen je povinný chrániť záujmy Komory a dodržiavať jej Stanovy.
2. Členské poplatky
Každý člen je povinný platiť členské poplatky a iné poplatky, ku ktorým sa zaviazal vstupom do Komory, pokiaľ tieto Stanovy neurčujú inak.

čl. 10
Ukončenie členstva
Členstvo fyzických osôb zaniká ich smrťou a členstvo právnických osôb zaniká ich legálnym zánikom.
Členstvo môže skončiť vyhlásením o vystúpení z Komory a vylúčením z Komory.
1. Písomné vyhlásenie o vystúpení musí byť doporučene zaslané predstavenstvu. Zaplatené členské poplatky sa nevracajú členovi, ktorý vystúpil z Komory. Vystúpivší člen má nárok na splnenie záväzkov Komory, ku ktorým sa pred vystúpením Komora zaviazala.
2. Predstavenstvo môže vylúčiť z Komory člena, ktorý nezaplatil členské poplatky a iné poplatky, ku ktorým sa zaviazal vstupom do Komory, po dobu dlhšiu ako dva mesiace po ich splatnosti. Predstavenstvo je povinné zvážiť dôvody, ktorými člen odôvodňuje svoje omeškanie. Platobná neschopnosť člena vyplývajúca z nedobrej podnikateľskej situácie nie je dôvodom na vylúčenie, pokiaľ omeškanie netrvá viac ako 6 mesiacov. Vylúčenie nadobúda účinnosť dňom doručenia Vyhlásenia o vylúčení.
3. Predstavenstvo môže vylúčiť člena pre porušenie členských povinností alebo pre konanie, ktoré hrubo poškodilo záujmy Komory. O vylúčení rozhoduje predstavenstvo prostou väčšinou prítomných.

čl. 11
Orgány Komory
Orgány Komory sú:
a. Valné zhromaždenie
b. Predstavenstvo
c. Prezídium
d. Prezident
e. Generálny sekretár

Valné zhromaždenie
Riadne valné zhromaždenie sa schádza raz do roka.
Mimoriadne valné zhromaždenie sa môže zísť aj na základe rozhodnutia predstavenstva. Predstavenstvo zvolá takéto valné zhromaždenie, ak o to písomne požiada tretina členov Komory alebo Prezídium Komory. Predstavenstvo musí zvolať valné zhromaždenie v lehote 40 dní od doručenia písomnej žiadosti.
Pozvánky na valné zhromaždenie obsahujúce informácie o programe a o čase a mieste konania valného zhromaždenia musia byť doručené každému členovi Komory najneskôr 15 dní pred uskutočnením valného zhromaždenia.
Rokovanie valného zhromaždenia otvára prezident. Každé valné zhromaždenie je otvorené pre všetkých členov. Ich účasť nemôže byť obmedzená alebo vylúčená.
Riadne zvolané valné zhromaždenie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je prítomných aspoň 25% všetkých členov Komory. V prípade, ak do 30 minút po plánovanom začatí rokovania valného zhromaždenia nebude prítomný stanovený počet členov, má predstavenstvo právo rozhodnúť, že i prítomný počet členov spĺňa podmienky pre riadne konanie valného zhromaždenia, a že je valné zhromaždenie spôsobilé rokovať a uznášať sa. Jednotlivé body programu budú zmenené alebo doplnené, ak o to písomne požiada jedna desatina členov Komory alebo 1/3 členov predstavenstva aspoň 21 dní pred konaním valného zhromaždenia. Zmena v programe musí byť dodatočne oznámená všetkým členom Komory. Do výlučnej kompetencie valného zhromaždenia patrí:

- potvrdenie alebo odmietnutie rozhodnutia predstavenstva o dodatočnej voľbe člena predstavenstva
- voľba a odvolávanie členov predstavenstva
- schvaľovanie výročnej správy o činnosti predstavenstva a odbremenenie predstavenstva
- voľba audítora s licenciou platnou pre územie SR na návrh predstavenstva
- rozhodovanie o výške členských príspevkov
- schvaľovanie Výročnej správy o činnosti a hospodárení Komory
- rozhodovanie o rozpustení a zlúčení združenia
- rozhodovanie o návrhoch predstavenstva
- rozhodovanie o zmene programu valného zhromaždenia
- rozhodovanie o zmene Stanov
Rezolúcie valného zhromaždenia sú záväzné, ak sa dosiahne prostá väčšina prítomných hlasov.
V prípade, že valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné a predstavenstvo nerozhodne inak, určí sa dátum budúceho valného zhromaždenia, ktoré sa musí konať do 14 dní odo dňa rozhodnutia o neschopnosti uznášania. Dátum budúceho valného zhromaždenia určí predstavenstvo. Budúce valné zhromaždenie je schopné prijímať rezolúcie prostou väčšinou prítomných členov alebo ich zástupcov.
Rezolúcia o zmene Stanov a rezolúcia o prerušení alebo rozpustení Komory je záväzná, ak sa dosiahne 2/3 väčšina všetkých prítomných členov alebo ich zástupcov.

Predstavenstvo
Predstavenstvo je stálym orgánom Komory. Je kreované voľbou valným zhromaždením na obdobie 2 rokov. Počet členov je maximálne 15, jeho počet však nesmie byť nižší ako 7. Aspoň 1/3 členov majú tvoriť slovenské osoby. Člen sa počas výkonu svojej funkcie môže vzdať a rezignovať písomným vyhlásením zaslaným predstavenstvu. V takomto prípade môže predstavenstvo do najbližšieho valného zhromaždenia rozhodnúť o doplnení členov predstavenstva. Pokiaľ valné zhromaždenie tohto člena na svojom najbližšom zasadnutí nepotvrdí vo funkcii, jeho členstvo v predstavenstve zaniká.
Členstvo v predstavenstve zaniká, ak:
- sa člen vzdal svojho členstva v predstavenstve,
- členovi predstavenstva, ktorý sám bol aj členom Komory stratil toto svoje členstvo v Komore,
- odvolaním valným zhromaždením.
Predstavenstvo môže vydať vlastné interné smernice, upravujúce postup pri jeho činnosti. Rokovania sa konajú aspoň raz za polrok. Každý člen predstavenstva je povinný zúčastniť sa osobne aspoň na každom druhom zasadnutí predstavenstva.
Predstavenstvo smie prijímať rozhodnutia per rollam. V takomto prípade je potrebné aby sa za predložený návrh vyslovili aspoň 2/3 všetkých členov predstavenstva.
Všetky dokumenty, listinné materiály, ale aj na médiá nezachytené informácie, o ktorých sa na zasadaní rozhodne, že požívajú najvyšší stupeň utajenia, sa nesmú publikovať, ani inak sprístupniť bez povolenia predstavenstva, pokiaľ tak neukladá slovenské právo.
Predstavenstvo rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nepatria do kompetencie valného zhromaždenia alebo prezídia. Ako stály orgán komory rozhoduje najmä o všetkých zásadných otázkach, činnosti komory, jej stratégii a programe. Rozhodnutia sa prijímajú jednoduchou väčšinou prítomných ak nejde o rozhodnutia per rollam. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta, v jeho neprítomnosti hlas prvého viceprezidenta.

Zodpovednosť predstavenstva zahŕňa:
a) vzťahy vyplývajúce z odmeňovania a určenia platov pre zamestnancov Komory
b) prípravu, vyhotovenie a kontrolu Výročnej správy na konci fiškálneho roku a odsúhlasenie rozpočtu
c) výber a kontrolu všetkých sponzorských programov Komory
d) vylúčenie člena Komory
e) rozhodnutia o vytvorení, zlúčení a rozpustení pracovných skupín, ktoré plnia organizačné úlohy
f) prijímanie ďalších rozhodnutí koncepčnej povahy dotýkajúcej sa činnosti komory, ktoré presahujú obvyklý rámec bežných, operatívno-exekutívnych rozhodnutí a ktoré patria do kompetencie prezídia
g) rozhodnutia o povolení výnimiek spočívajúcich v znížení výšky členského príspevku alebo jeho odpustení

Výkonné orgány
Výkonné orgány Komory sú tvorené nasledujúcou sústavou:

a. Prezídium
- päťčlenné, ale nie menej ako trojčlenné, volené predstavenstvom z jeho členov
b. Prezident a viceprezident / viceprezidenti
- volení prezídiom z jeho členov
c. Generálny sekretár

Prezídium:
Je výkonný orgán predstavenstva, ktorý zaisťuje operatívnu činnosť komory a disponuje rozhodovacou právomocou v individuálnych a bežných záležitostiach činnosti komory v rámci koncepčných rozhodnutí predstavenstva. Prezídium volí prezidenta a viceprezidenta z jeho členov, prípadne dvoch viceprezidentov ak má prezídium maximálny počet členov.
V prípade voľby dvoch viceprezidentov, rozhodne prezídium, ktorý z nich vykonáva funkciu prvého viceprezidenta.
Prezídium menuje generálneho sekretára komory. Prezídium schvaľuje návrh finančného ročného plánu na návrh generálneho sekretára a predkladá ho predstavenstvu na schválenie. Rovnako schvaľuje ročný program činnosti Komory a stanovenie výšky účastníckych poplatkov pri konaných podujatiach.
Prezídium je oprávnené vydať vlastný rokovací poriadok bližšie upravujúci spôsob jeho rokovania a rozhodovania.
Prezídium v rámci svojich kompetencií zabezpečuje a rozhoduje predovšetkým:
- o veciach bežnej kontroly a individuálnych rozpočtových výdavkoch (príjmy - výdavky)
- o individuálnych záležitostiach materiálnej a informatívnej povahy, ako i o internej organizácii komory a jej činnosti
- o koordinácii pracovných skupín
- o otázkach prípravy a vypracovania návrhov pre predstavenstvo, ktoré sa týkajú stratégie
- vo veci nadväzovania kontaktov k úradom a vytvorenia trvalého kontaktu
- o otázkach možnej koordinácie aktivít s podobnými združeniami na Slovensku a v Rakúsku, ktoré sú podobne funkčne orientované
- o operatívnych otázkach akvizície členov
- o návrhu celoročného rozpočtu
- o výške účastníckych poplatkoch pri organizovaných podujatiach

Prezident
Komora je reprezentovaná prezidentom, ktorý má aj podpisové právo.
Prezident dohliada vo všetkých záležitostiach na dodržiavanie ustanovení Stanov a na všetky záujmy Komory a reprezentuje ju navonok. Má právo predsedať všetkým zasadnutiam valného zhromaždenia Komory, ako predstavenstva i prezídia.
Prezident podpisuje všetky oficiálne vyhlásenia Komory.
V prípade prezidentovej neprítomnosti prechádzajú jeho kompetencie na viceprezidenta, prípadne prvého viceprezidenta (ak bol ustanovený), resp. na iného člena prezídia, ak tak prezident rozhodne.

Generálny sekretár:
- má na starosti finančné záležitosti Komory a tvorí stratégiu jej finančnej politiky
- zodpovedá za vedenie účtovníctva Komory
- predkladá valnému zhromaždeniu správu o finančnom stave Komory
- spravuje ostatné záležitosti súvisiace s finančnou politikou Komory
- spravuje databázu informácii, ktorú tvoria všetky informácie súvisiace s činnosťou Komory a jej orgánov
- vedie korešpondenciu Komory a archivuje ju
- koordinuje interný program Komory

Podpisovanie za Komoru a konanie v jej mene:
Za Komoru podpisujú a platne ju zaväzujú prezident a viceprezident (resp. prvý viceprezident), každý samostatne alebo generálny sekretár spoločne s prezidentom alebo s viceprezidentom (resp. s prvým viceprezidentom).

čl. 12
Zamestnanci
Komora zamestnáva zamestnancov, aby pokryla svoje vlastné požiadavky. Počet a druh postov, ako aj výšku platov a odmien navrhuje predstavenstvo. Posty sú zapĺňané na základe potreby Komory a kritériom je kvalifikácia zamestnanca, ktorého menuje prezident.
Komora je budovaná na princípe rovnosti rasy, náboženstva, farby pleti, pohlavia, veku atď. V pracovnoprávnych vzťahoch zastupuje Komoru jej prezident.

čl. 13
Zmeny a doplnky
Zmeny a doplnky týchto Stanov schvaľuje valné zhromaždenie.

čl. 14
Zánik Komory
1. O dobrovoľnom rozpustení Komory sa musí rozhodnúť na osobitnom valnom zhromaždení, kde takýto krok musí odsúhlasiť 2/3 prítomných.
Aktíva Komory sa v takomto prípade venujú v plnej výške neziskovej organizácii s príbuzným predmetom činnosti.
O určení tejto neziskovej organizácie rozhodne valné zhromaždenie po hlasovaní o rozpustení Komory. Rozhodnutie o rozpustení sa zašle v lehote siedmich dní všetkým príslušným slovenským orgánom a inštitúciám.

2. Pri zániku združenia podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 83/1990 Zb. vykoná majetkové vysporiadanie Komory likvidátor.

čl. 15
Etablovanie Komory
1. Zakladajúci členovia schválili prvé Stanovy dňa 6.9.1996

čl. 16
Fiškálny rok
Fiškálny rok Komory sa začína 1. dňom januára a končí 31. dňom decembra.

čl. 17
Deň nadobudnutia účinnosti
Tieto stanovy boli schválené valným zhromaždením dňa 9. 12. 2003. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa pôvodné stanovy registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 7. 11. 1996 pod č. VVS/1-900/90-231140 v znení neskorších zmien rušia.
Tieto Stanovy sa vyhotovujú v slovenskom a nemeckom jazyku. V prípade sporu je platná ich schválená slovenská verzia.


V Bratislave, dňa 9. decembra 2003