International Business Day 2023

10.05.2023 | 08:00
10.05.2023 | 17:00
25.04.2023
NH Bratislava Gate One, Ambrušova 7, 821 04, Bratislava

Organizátor

SARIO

Popis

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so Slovensko-rakúskou obchodnou komorou si Vás dovoľuje pozvať na
International Business Day 2023

PROGRAM:
8:00 - 9:00 registrácia
9:00 - 11:00 Úvodné prednášky a panelová diskusia: Úspešné príbehy slovenských firiem
11:00 - 12:00 B2B stretnutia
12:00 - 13:00 obed
13:00 – 17:00 B2B stretnutia

Ako na nové trhy
- inšpirujte sa príbehmi slovenských firiem úspešných vo vybraných teritóriách, ktoré prinesú aj rady a návody ako uspieť. Konkrétne obchodné skúsenosti v teritóriu doplnia odborní partneri podujatia informáciami o ďalších podporných nástrojoch biznisu v danom teritóriu.
- využite možnosť rokovať so zástupcami obchodných komôr z vybraných krajín a získať relevantné informácie priamo z teritória.

B2B a networking
- na rozvoj vzájomných obchodných vzťahov a exportných príležitostí s potenciálnymi obchodnými partnermi, odbornými partnermi podujatia primárne v sektoroch strojárstvo, elektrotechnika, energetika, ekológia, zelené technológie, informačné technológie a potravinárstvo.

Podujatie sa zameriava najmä na tieto odvetvia:
- strojárstvo
- elektrotechnika
- energetika
- stavebníctvo
- ekológia
- potravinársky priemysel
- informačné technológie

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
REGISTRÁCIA: do 25.apríla 2023
VÝBER B2B ROKOVANÍ: 26.apríl -3.máj 2023

CENA :
Slovenská spoločnosť mimo MSP* 60 €
Slovenská spoločnosť MSP* 0€
Zahraničná spoločnosť/inštitúcia 0€

PODMIENKY ÚČASTI:
Účasť slovenských MSP* so sídlom mimo Bratislavského kraja je financovaná v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

*Podujatia sa môžu bezodplatne zúčastniť slovenské malé a stredné podniky (MSP), ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:
- podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP definované prílohou č. I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17.júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom
- slovenské MSP so sídlom mimo Bratislavský kraj
- spĺňajú kritériá stanovené v Schéme pomoci de minimis (spoločnosti, ktoré zamestnávajú menej ako 250 ľudí a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR. Musia byť splnené kritériá počtu zamestnancov a aspoň jedno z uvedených finančných kritérií)

REGISTRUJTE SA MAILOM : sohk@sohk.sk alebo priamo: https://ibd2023.sario.sk/