Ako sa stať členom

Staňte sa členom Slovensko – rakúskej obchodnej komory a užívajte všetky výhody, ktoré Vám prináša naša platforma a služby pre Váše úspešné podnikanie!

 1. Podpora a pomoc pri získavaní nových kontaktov a obchodných partnerov v oboch krajinách
 2. Mnoho príležitostí pre udržiavanie existujúcich a nadviazanie nových kontaktov počas eventov komory
 3. Uverejnenie profilu členskej spoločnosti na našej webovej stránke a v Ročenke
 4. Bezplatné uverejňovanie inzercie v elektronickom mesačníku komory – Flash News
 5. Zvýhodnená alebo bezplatná účasť na podujatiach komory
 6. Možnosť čerpania zliav, ktoré poskytujú členovia komory pre členov
 7. Riešenie individuálnych dopytov a podpora pri získavaní trhových informácií a riešení daňových, právnych otázok v oboch krajinách
 8. Zastupovanie záujmov členov vo vzťahu k inštitúciám
 9. Prístup k aktuálnemu zoznamu členov pre uľahčenie nadväzovania spolupráce medzi jednotlivými členmi

O členstvo v Slovensko – rakúskej obchodnej komore môže požiadať každá právnická či fyzická osoba pôsobiaca na území Slovenskej republiky či Rakúska, ale aj v tretích krajinách. Žiadosť je následne preverená, či je v súlade so stanovami komory. Po odsúhlasení Predstavenstvom komory a úhrade členského príspevku sa stáva právnická či fyzická osoba riadnym členom komory. Detaily práv a povinností člena komory sú rozpísane v stanovách komory.

Výška členského príspevku pre riadneho člena sa odvíja v závislosti od počtu zamestnancov:

 1. Člen právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ zamestnávajúci 6 a viac zamestnancov - ročný členský príspevok vo výške 995.82,- €
 2. Člen právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ zamestnávajúci 5 a menej zamestnancov, alebo ostatné fyzické osoby - ročný členský príspevok vo výške 497.90,- €

Poznámka: V prípade, že sa rozhodnete pre členstvo v priebehu kalendárneho roka, členský príspevok bude prepočítaný na alikvótnu časť do konca kalendárneho roka. V ojedinelých prípadoch je možné dojednať individuálne podmienky členstva.

Postup registrácie: Po kliknutí na tlačítko „Zaregistrujte sa“ budete presemerovaný na registračný formulár. V prvom kroku uvediete názov spoločnosti, ktorú idete registrovať a zároveň sa zaregistrujete ako užívateľ. Pre ukončenie prvého kroku zvoľte prosím tlačítko – „Registrovať sa ako člen komory“. V druhom kroku zaregistrujete prosím detaily k Vašej spoločnosti. Následne v priebehu niekoľkých dní obdržíte e-mail zo sekretariátu komory, s informáciou o prijatí Vašej prihlášky a jej akceptácii.